Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. De maatschap: de maatschap van zelfstandige praktijken op basis van kostendeling Smeulders & Simons Advocaten, gevestigd te Raamsdonksveer en inschreven in het handelsregister onder nr. 84940670, die uit natuurlijke personen bestaat te weten mr. D.C.M. Smeulders-Martens handelend onder de naam Smeulders Advocatuur (inschreven in het handelsregister onder nr. 77779754 en mr. M. Simons handelend onder de naam Simons Advocatuur (ingeschreven in het handelsregister onder nr. 84916567).
  2. De advocaat: de advocaat die verbonden is aan de kostenmaatschap Smeulders & Simons Advocaten.
  3. De cliënt: de contractspartij van de advocaat die de opdracht aanvaardt.
  4. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten zoals onder sub E bedoeld, die de betrokken advocaat voor de uitvoering van haar werkzaamheden met de client is overeengekomen. Het overeengekomen honorarium kan jaarlijks op de eerste dag van elk volgend kalenderjaar door de betrokken advocaat worden gewijzigd.
  5. Verschotten: de kosten die de betrokken advocaat in het belang van de opdracht maakt.

Artikel 2: Het samenwerkingsverband
Smeulders & Simons Advocaten is de kostenmaatschap van de advocaten mr. D.C.M. Smeulders-Martens, handelend onder de naam Smeulders Advocatuur (ingeschreven in het handelsregister onder nr. 77779754) en mr. M Simons, handelend onder de naam Simons Advocatuur (ingeschreven in het handelsregister onder nr. 84916567). De advocaten hebben een maatschap waarin enkele gemeenschappelijke kosten worden gedeeld, maar sluiten zelfstandig met de cliënt de overeenkomst en behandelen de zaken zelfstandig binnen hun eenmanszaak. Voornoemde advocaten zijn individueel verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid, waarbij de aansprakelijkheid is beperkt. Indien noodzakelijk treden voornoemde advocaten in elkaars praktijk op als achtervang of waarnemer. Mochten de omstandigheden daartoe aanleiding geven, dan kan hiervan worden afgeweken en een externe waarnemer worden ingeschakeld.

Artikel 3: De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de cliënt met (een van) ons sluit. Ze zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en/of uw vervolgopdrachten. De cliënt wordt in dat geval verondersteld bekend te zijn met deze algemene voorwaarden van Smeulders & Simons Advocaten.

Op deze algemene voorwaarden kunnen niet alleen wijzelf een beroep doen, maar ook de personen die wij betrekken bij de uitvoering van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten.

De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. De behandelend advocaat is niet verplicht om een aanwijzing van de cliënt op te volgen indien dit naar haar oordeel in strijd zou zijn met een goede behandeling van de zaak en/of met de voor advocaten geldende gedragsregels, wetten en verordeningen.

Artikel 4: Uw overeenkomst met Smeulders & Simons Advocaten
Alle opdrachten worden uitsluitend met de advocaat, als opdrachtnemer, aangegaan. De kostenmaatschap Smeulders & Simons Advocaten is niet aan de overeenkomst gebonden.

De werking van de artikelen 6:6lid 2 BW, 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten. Dit geldt tevens wanneer de cliënt de opdracht uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.

Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard indien dit schriftelijk door de advocaat aan de cliënt is bevestigd.

De advocaat heeft een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat de advocaat zich zal inspannen om het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat zal worden bereikt.

De advocaat voert de opdracht uitsluitend uit ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan onze werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart de advocaat tegen vorderingen van derden die stellen dat zij direct of indirect schade hebben geleden door werkzaamheden die de advocaat ten behoeve van de cliënt verricht of heeft verricht.

Bij de uitvoering van de opdracht lat de advocaat zich leiden door het belang van de cliënt. Daarbij neemt zij de geldende regelgeving in acht, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De advocaat behoudt zich het recht voor in het kader van de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, mits daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen. Indien deze derden hun aansprakelijkheid beperken, verleent de cliënt aan het kantoor toestemming een dergelijke beperking mede namens hem te aanvaarden.

Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kunnen zowel de cliënt als de advocaat de opdracht te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.

Op alle overeenkomsten die u met ons sluit, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 5: Verplichtingen cliënt
De cliënt dient alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden van belang zijnde gegevens en informatie aan de advocaat te verstrekken. De cliënt staat jegens de advocaat in voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en informatie. De cliënt zal de advocaat steeds onverwijld informeren over alle feiten en ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, daaronder mede begrepen wijziging van zijn adres- en contactgegevens.

Indien de cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig verstrekt, heeft de advocaat het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 6: Bewaring van stukken
Nadat de advocaat haar werkzaamheden voor de cliënt heeft beëindigd, sluit zij het dossier. Als de cliënt op dat moment niet iets anders met de advocaat afspreekt ende advocaat ook niet om andere redenen tot iets anders gehouden is, archiveert de advocaat de stukken uit het dossier. Deze archivering geschiedt zo veel mogelijk digitaal. De cliënt kan deze stukken nog opvragen tot vijf jaar nadat de advocaat haar werkzaamheden voor de cliënt heeft beëindigd. Na verloop van deze vijf jaar mag de advocaat de stukken vernietigen.

Artikel 7: Loon en verschotten
Omdat de advocaat werkzaamheden voor u verricht, heeft zij recht op loon. Dit loon wordt vermeerderd met 6% kantoorkosten en 21% btw. Daarnaast worden ‘verschotten’ aan de cliënt doorberekend.

Verschotten zijn de te specificeren uitgaven die wij ten behoeve van de cliënt doen, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en reis- en verblijfkosten. De advocaat kan de verschotten periodiek en apart aan de cliënt in rekening brengen.

Tenzij de cliënt iets anders met de advocaat heeft afgesproken, berekent de advocaat haar loon volgens het uurtarief dat op de opdrachtbevestiging vermeld is. De advocaat mag het uurtarief dat de cliënt met haar is overeengekomen ieder jaar per 1 januari aanpassen.

De advocaat mag haar loon tussentijds in rekening brengen. Ook mag de advocaat de cliënt voorschotten in rekening brengen. Voorschotten verrekent de advocaat in beginsel bij de einddeclaratie.

Artikel 8: De betaling van onze facturen
Tenzij de cliënt iets anders met de advocaat heeft afgesproken of de advocaat iets anders op haar factuur heeft aangeven, dient de cliënt al onze facturen binnen veertien dagen na de factuurdatum te betalen. De cliënt mag niets van het factuurbedrag aftrekken of met het factuurbedrag verrekenen, en mag de betaling ook niet opschorten.

Als de cliënt de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is dan de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. De wettelijke rente is de rente van de artikelen 6:119 en 6:119a Burgerlijk Wetboek.

Als de cliënt in verzuim is, komen ook de kosten voor zijn rekening die de advocaat in en buiten rechte moet maken om de cliënt tot nakoming van zijn verplichtingen te bewegen, waaronder een vergoeding voor interne administratie- en incassokosten, te vermeerderen met btw. Een en ander conform de Wet Incassokosten.

De advocaat is gerechtigd (verdere) werkzaamheden op te schorten, indien en zodra de cliënt in gebreke blijft met betrekking tot enige financiële verplichting uit hoofde van de overeenkomst van opdracht. De advocaat is in dat geval niet aansprakelijk voor de eventuele schade die als gevolg van de opschorting ontstaat.

Als de cliënt een factuur niet of niet tijdig betaalt, kan de advocaat een incassoprocedure starten bij de burgerlijke rechter.

Artikel 9: Derdengelden
Smeulders & Simons Advocaten en/of de advocaten hebben geen bankrekening derdengelden en hebben geen Stichting Derdengelden opgericht.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Smeulders & Simons Advocaten en haar advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de door de advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat de advocaten in verband met die verzekering dragen. Indien en voor zover om welke reden ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het in verband met de opdracht in rekening gebrachte en betaalde honorarium, met een maximum van € 20.000,- tenzij er aan de zijde van de advocaat sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Persoonlijke aansprakelijkheid van de aan het kantoor van Smeulders & Simons Advocaten verbonden advocaten wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of vervolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

Artikel 11: De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur
Smeulders & Simons Advocaten en haar advocaten nemen niet deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Verwezen wordt naar de eigen klachtenregeling, welke te vinden is op onze website.

Artikel 12: Persoonsgegevens, verwerking en privacy
In het kader van een opdracht verstrekt door de cliënt aan de advocaat, de optimalisering van haar dienstverlening of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op de advocaat, kan de advocaat persoonsgegevens van de cliënt verwerken.

Verwerking van persoonsgegevens door de advocaat in het kader van de activiteiten zoals hiervoor vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens wordt verwezen naar onze privacyverklaring, welke te vinden is op onze website .

Door ondertekening van de overeenkomst van opdracht wordt door de cliënt uitdrukkelijk toestemming gegeven aan de advocaat om zijn/haar/hun persoonsgegevens te verwerken conform de privacyverklaring van het kantoor. Deze toestemming is noodzakelijk om de verstrekte opdracht te kunnen uitvoeren.